Concello Campo Lameiro

2 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Aprobadas as bases e a convocatoria para a selección en réxime de interinidade de 2 prazas
de auxiliar administrativo, mediante sistema de concurso-oposición, para cubrir a praza de 2
auxiliares administrativos vacantes neste Concello.

TEXTO
Logo de aprobar por Resolución de Alcaldía de data 22/09/2022, aprobáronse as bases e a
convocatoria para a selección, en réxime de interinidade, de 2 auxiliares administrativos por
concurso-oposición para cubrir a praza de 2 auxiliares administrativos vacantes neste Concello,
ábrese o prazo de presentación de solicitudes, que será de 5 días hábiles a contar desde o día
seguinte á publicación deste anuncio en o Boletín Oficial da Provincia.
As bases íntegras publicaránse no Taboleiro de Anuncios Municipal e na sede electrónica do
Concello de Campo Lameiro [http://campolameiro.sedelectronica.gal]
Os sucesivos anuncios desta convocatoria, cando procedan de conformidade coas bases,
publicaranse na sede electrónica do este Concello [http://campolameiro.sedelectronica.gal] e
no Taboleiro de Anuncios Municipal.