Concello de TUI

LISTA DE RESERVA PARA DE INTERINOS/AS, PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PROCESO DE SELECCIÓN PARA A FORMACIÓN DE LISTAXE DE RESERVA PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, ENCADRADA NO GRUPO C, SUBGRUPO C-2 PARA O CONCELLO DE TUI.

Mediante Resolución da Concellería Delegada de Persoal de data 05/10/2022, aprobouse a convocatoria e bases de selección para a formación dunha listaxe de reserva para a provisión interina de prazas de auxiliar administrativo da escala de administración xeral, encadrada no grupo C, subgrupo C-2.

As instancias polas que se solicita formar parte en cada proceso selectivo, dirixiranse ó alcalde do concello, e poderán presentarse por calquera medio previsto no artigo 16.4º da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de dez días hábiles, contados dende o día seguinte á publicación deste anuncio no boletín oficial da provincia de Pontevedra.

As bases íntegras, publicaranse no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello de Tui (http://concellotui.sedelectronica.gal) e na súa páxina web, www.tui.gal.

CONVOCATORIA

Cuerpos Convocados

Solicita Información

Nuevo Grupo Express Administrativo