Concello de Porriño

CONVOCATORIA PARA A CONSTITUCIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO DE AUXILIARES
INTERINOS

 

ANUNCIO da convocatoria para a constitución dunha Bolsa de Emprego, para nomeamentos como
funcionarios/as interinos/as, auxiliares, Grupo C, Subgrupo C2.
Mediante resolución de Alcaldía, número 2022-2434 de data 06/10/2022, aprobáronse
as bases de selección de persoas, polo sistema de OPOSICIÓN LIBRE, para a constitución
dunha Bolsa de

Emprego, para nomeamentos como funcionarios/as interinos/as, auxiliares,
Grupo C, Subgrupo C2, para os supostos previstos no artigo 10.1 do Real Decreto Lexislativo
5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico
do Empregado Público en relación co artigo 23 da Lei 2/2015, de 29 de abril, do emprego
público de Galicia, entre os que se atopan, entre outros, substituír a empregados/as públicos/
as municipais por motivos de incapacidade laboral temporal, vacacións, licencias, permisos e
situacións administrativas das previstas na Lei.
O prazo para a presentación de instancias, no rexistro xeral do concello, en horario de
9:00 a 14:00 horas de luns a venres (Praza da Antonio Palacios nº 1, 36400 O Porriño), ou de
xeito telemático na Sede Electrónica https://oporrino.sedelectronica.gal ou por calquera dos

procedementos que prevé o artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de 2015, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas, será de 20 días hábiles, que comezarán a
contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOPPO.
As Bases do proceso selectivo publicaranse no taboleiro de anuncios da Sede electrónica
e no taboleiro físico de anuncios do Concello do Porriño, sen prexuízo da súa publicación, de
forma complementaria, na páxina web municipal www.oporrino.org.