Concello de A Estrada

Convocatoria para la creación de una Bolsa de Empleo para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as de la escala de la Administración General, Subescala Subalterno, Conserjes.

 

CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA SUBALTERNO, PERTENCENTE AO GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS SEN REQUISITO DE TITULACIÓN, DE CONSERXES POLO PROCEDEMENTO DE
OPOSICIÓN LIBRE.
Mediante resolución de Alcaldía nº 2022-1534 de data 14.10.2022, aprobaronse as Bases para a creacción dunha Bolsa de Emprego para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as da Escala de Administración Xeral, Subescala subalterno, pertencente ao grupo de clasificación profesional: agrupacións profesionais sen requisito de titulación, de Conserxes, polo procedemento de oposición libre.

O prazo para a presentación de instancias, no rexistro xeral do concello (Praza da Constución nº1, 36680 A Estrada), ou de xeito telemático na Sede Electrónica do Concello da Estrada https://aestrada.sedelectronica.gal/info.0 ou por calquera dos procedementos que prevé o artigo

 

16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, será de 10 días naturais, que comezarán a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOPPO. As Bases do proceso selectivo publicaranse no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica , na web municipal e no Portal de Transparencia.