Concello de A Estrada – Creación de una Bolsa de Empleo

Convocatoria para la creación de una Bolsa de Empleo para el nombramiento de funcionarios/as interinos/as de la escala de la Administración General, Subescala Subalterno, Conserjes.

 

CONVOCATORIA PARA A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA O NOMEAMENTO DE FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, SUBESCALA SUBALTERNO, PERTENCENTE AO GRUPO DE CLASIFICACIÓN PROFESIONAL: AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS SEN REQUISITO DE TITULACIÓN, DE CONSERXES POLO PROCEDEMENTO DE
OPOSICIÓN LIBRE.
Mediante resolución de Alcaldía nº 2022-1534 de data 14.10.2022, aprobaronse as Bases para a creacción dunha Bolsa de Emprego para o nomeamento de funcionarios/as interinos/as da Escala de Administración Xeral, Subescala subalterno, pertencente ao grupo de clasificación profesional: agrupacións profesionais sen requisito de titulación, de Conserxes, polo procedemento de oposición libre.

O prazo para a presentación de instancias, no rexistro xeral do concello (Praza da Constución nº1, 36680 A Estrada), ou de xeito telemático na Sede Electrónica do Concello da Estrada https://aestrada.sedelectronica.gal/info.0 ou por calquera dos procedementos que prevé o artigo

 

16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro de 2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, será de 10 días naturais, que comezarán a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOPPO. As Bases do proceso selectivo publicaranse no taboleiro de anuncios da Sede Electrónica , na web municipal e no Portal de Transparencia.

 

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies    Más información
Privacidad