Concello de Covelo

CONVOCATORIA PLAZA ADMINISTRATIVO INTERINO

Mediante Resolución da Alcaldía 2024-0185 de data 17/04/2024, aprobáronse as Bases e Convocatoria para a selección, en réxime de interinidade, dun/dunha administrativo mediante o sistema de oposición libre para cubrir a vacante existente neste concello.