Diputación de Pontevedra

Convocatoria De Varios Procesos Selectivos De Estabilización De Emprego Temporal Para Cubrir As Necesidades De Carácter Estrutural E Permanente Nos Distintos Centros E Servizos Da Deputación Provincial, Incluídos Na Oep De Estabilización De Emprego Temporal Que Deriva Da Lei 20/2021 (Ce2022co-N)

Obxecto da convocatoria
Esta convocatoria ten por obxecto cubrir varias prazas de persoal funcionario e postos de traballo de persoal laboral fixo da Deputación de Pontevedra, incluídas na oferta de emprego
público de estabilización de emprego temporal aprobada ao abeiro da Lei 20/2021, de 28 de decembro, co fin de atender necesidades estruturais e de carácter permanente nos distintos

centros e servizos desta institución.

Número e características das prazas e dos postos convocados

1.—Unha praza de administrativa/o de Administración xeral, do grupo C1, encadrada na escala de Administración xeral, subescala administrativa, por concurso-oposición libre, en  aplicación do artigo 2.1, parágrafo primeiro, da Lei 20/2021.
2.—Cinco prazas de auxiliar de Administración xeral, do grupo C2, encadradas na escala de Administración xeral, subescala auxiliar, por concurso-oposición libre, en aplicación do artigo 2.1, parágrafo primeiro, da Lei 20/2021.
3.—Dúas prazas de técnica/o auxiliar de educación diúrna, do grupo C1, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o auxiliar, por concursooposición libre, en aplicación do artigo 2.1, parágrafo primeiro, da Lei 20/2021.
4.—Unha praza de técnica/o auxiliar de educación nocturna, do grupo C1, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnica/o auxiliar, por concursooposición libre, en aplicación do artigo 2.1, parágrafo segundo, da Lei 20/2021.
5.—Catro prazas de oficial/a de infraestruturas e servizos, do grupo C2, encadradas na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, concurso-oposición libre, en aplicación do artigo 2.1, parágrafo primeiro, da Lei 20/2021.
6.—Unha praza de auxiliar de laboratorio, do grupo C2, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase cometidos especiais, polo sistema de concurso-oposición libre, en aplicación do artigo 2.1, parágrafo segundo, da Lei 20/2021.
7.—Dúas prazas de oficial/a condutor/a maquinista, do grupo C2, encadradas na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, polo sistema de concurso-oposición libre, en aplicación do artigo 2.1, parágrafo segundo, da Lei 20/2021.
8.—Unha praza de oficial/a de cociña, do grupo C2, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, polo sistema de concurso-oposición libre, en aplicación do artigo 2.1, parágrafo segundo, da Lei 20/2021.
9.—Unha praza de oficial/a de comedor, do grupo C2, encadrada na escala de Administración especial, subescala servizos especiais, clase persoal de oficios, polo sistema de concurso-oposición libre, en aplicación do artigo 2.1, parágrafo segundo, da Lei 20/2021.
10.—Un posto de traballo de auxiliar de xestión tributaria e información, equivalente ao grupo C2, polo sistema de concurso-oposición libre, en aplicación do disposto no artigo 2.1, parágrafo segundo, da Lei 20/2021.

Sistema de selección
Establécese o sistema de selección de concurso-oposición.

O número de prazas e dos postos vacantes, a súa denominación e as súas características relaciónanse a continuación: